IX ОУ "Панайот Волов"
Основно училище в град Шумен

Нормативни документи - 2021-2023г.

Прикачени документи

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес в IX ОУ "Панайот Волов" - град Шумен през учебната 2022/2023 година
Заявление за освобождаване на ученик от учебни часове по семейни причини до класния ръководител
Училищна програма за целодневна организация на учебния процес в IX ОУ "Панайот Волов" - град Шумен през учебната 2022/2023 година
График за провеждане на консултации с родители и водене на училищна документация през I срок на 2022/2023 учебна година
Правилник за дейността на IX ОУ "Панайот Волов" - гр. Шумен за учебната 2022/2023 година
Мерки за повишаване на качеството на образованието в IX ОУ "Панайот Волов" - гр. Шумен за учебната 2022/2023 година
Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи през 2022/2023 учебна година
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023 учебна година
График на дейностите за обща подкрепа на личностно развитие на учениците по учебния план за V, VI и VII клас през I срок на 2021/2022 учебна година
Правилник за дейността на IX ОУ "Панайот Волов" - гр. Шумен за учебната 2021/2022 година
Мерки за повишаване на качеството на образованието в IX ОУ "Панайот Волов" - гр. Шумен за учебната 2021/2022 година
Училищна програма за целодневна организация на учебния процес в IX ОУ "Панайот Волов" - град Шумен през учебната 2021/2022 година
Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи през 2021/2022 учебна година
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022 учебна година
Заявление за освобождаване на ученик от учебни часове по семейни причини.
Система от символи за качествените показатели за оценяване резултатите от обучението на учениците
Практически насоки за действие в случай на инцидент - във формат Word
Информация за същността на всеки един вид социална услуга - във формат PDF
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства - във формат PDF
Стратегия за развитие на училището от 2020/2021 до 2023/2024 учебна година