IX ОУ "Панайот Волов"
Основно училище в град Шумен

Проект "Отворено училище"

Проект “Отворено училище” при ІХ ОУ “Панайот Волов”, гр. Шумен е финансиран от “Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” и “Ромски образователен фонд”. В продължение на осем месеца за осъществявяне на предвидените дейности, по проекта работят съвместно 256 ученици, 8 учители и 1 счетоводител. 

Целите на проекта са:

Създаване на условия за извеждане на ученици от ромската общност от обособени училища и социализацията им в приемни училища.

Постигане на пълноценно и равноправно интегриране на учениците от ромски произход в училището.

Осигуряване на равен достъп до качествено образование.

Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците.

Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

Подобряване на социално – психологическия климат в училищната и извънучилищната среда. 

Средствата в размер на 40 000 лева, предоставени от ЦОИДУЕМ и РОФ се използват за:

Ремонт на кабинет, които е обособен за работа по интереси, а обзавеждането му е дарение от “Сдружение училищно настоятелство при ІХ ОУ "Панайот Волов", гр. Шумен”.

Сформиране и работа в групи по интереси в областите приложно изкуство, фолклор, езикова култура, празници и обичаи на етносите, информационни технологии и математика и закупуване на помощни средства за работа в групите.

Участия в състезания.

Посещения на театрални постановки.

Екскурзии с учебна цел

Осигуряване на закуски за участниците в групите

Закупуване на награди за обявен от екипа на проекта конкурс “Приятелството – най-голямото богатство”

Организиране на концерт за отчитане разултатите от дейността по проекта и конкурса “Приятелството – най-голямото богатство”

Поради осъществени икономии и с разрешението финансиращата организация е закупена компютърна техника за училището. 

Екип на проекта:

  • Яна Петрова – ръководител на проекта
  • Росица Георгиева – координатор
  • Галина Христова – координатор
  • Стоянка Захариева – технически секретар
  • Йорданка Славова – счетоводител