IX ОУ "Панайот Волов"
Основно училище в град Шумен

Проект проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Девето основно училище "Панайот Волов" участва в Дейност № 1 от проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове - https://www.mon.bg/bg/100925 .
По горепосочения проект, на училището са предоставени 19 броя лаптопи за учениците и 7 броя лаптопи за педагогическите специалисти.