IX ОУ "Панайот Волов"
Основно училище в град Шумен

Обществен съвет

УСТРОЙСТВО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище с изключение на духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода, възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати, както и на частните детски градини и частните училища, които не получават средства от държавния бюджет.

Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция, а за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация - и представител на работодателите. 

ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Общественият съвет в детската градина и училището:

1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението.

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи.

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на детската градина или училището.

4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет.

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина.

6. Съгласува училищния учебен план.

7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците.

9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.

10. Дава становище по училищния план-прием.

11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.

12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор" в държавните и общинските детски градини и училища.

13. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.

15. При неодобрение от обществения съвет на актовете в чието одобрение участва се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

16. В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.

17. Към проекта на бюджет по директорът на институция, прилагаща система на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:

 • очакваните приходи и разходи по видове;
 • параметрите, въз основа на които са формирани разходите за
 • персонал - численост, размер на възнагражденията, другите плащания
 • за персонал, осигурителни вноски;
 • списък на капиталовите разходи;
 • разпределение на бюджета по дейности;
 • основните ограничения при формирането на бюджета;
 • размера на целевите средства по видове;
 • размера на установеното към края на предходната година
 • превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на
 • училището или детската градина;
 • размера на собствените приходи и остатък от предходни години за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.

18. Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по бюджета, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.

19. Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието си по бюджета само за средствата, получавани от държавния бюджет.

20. Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:

 • поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или училището;
 • публикува на интернет страницата на детската градина или училището;
 • представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина или училището.

21. Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.