IX ОУ "Панайот Волов"
Основно училище в град Шумен

Проект "Училище за толерантност"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Схема: BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”

Договор: BG051PO001-4.1.03- 0075, проект “Училище за толерантност”

Бенефициент: ІХ ОУ “Панайот Волов”, гр. Шумен

Партньор: ЦДГ № 21 “Славейче”, с. Салманово

Продължителност: от 17.06.2011 г. до 17.09.2012 г.

Проектът е на стойност 189 476, 79 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Целите на проекта:

Обща цел: Продължаване пълноценното и равноправното интегриране на учениците и децата от ромски произход в училището и детската градина, и засилване на мотивацията им за включване в процеса на взаимно опознаване.

Специфични цели:

 • Постигане на пълноценно и равноправно интегриране на учениците от етнически произход в училището.
 • Осигуряване на равен достъп до качествено образование.
 • Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците.
 • Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на уважение, толерантност и разбирателство във взаимоотношенията им.
 • Подобряване на социално – психологическия климат в училищната и извънучилищната среда.
 • Квалификация на учители, свързана с методите на възпитание и обучение в мултикултурна среда.
 • Включване на родителите в дейностите по процеса на интеграция.

Основни дейности:

 1. Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и училища.
 2. Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните училища и детски градини.
 3. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Сформиране на групи в клуб “Традиции и съвременност” със следните направления:

 • Бит и традиции на етносите
 • Песенен фолклор
 • Танцов фолклор
 • Приложно изкуство
 • Спортни игри и занимания

 Дейности, насочени към взаимното опознаване на културното многообразие, чрез съвместно провеждане на традиционни празници на различните етноси и други съвместни мероприятия с активното участие на родителите.

Организиране на:

 • Спортен празник, посветен на 16 ноември – Ден на толерантността
 • Празничен концерт под надслов “От Коледа до Васильовден”
 • Екскурзии с образователна цел
 • Посещения на музеи, исторически забележителности
 • Посещения на театрални постановки и концерти
 • Участие във фолклорни конкурси и фестивали
 • Празничен концерт “Гергьовден – празник за всеки”
 • Заключителен концерт посветен на 1 юни – Ден на детето
 • Организиране и провеждане на училищен конкурс на тема “Моите мечти”

Обучение и подготовка на учители и възпитатели за работа в мултикултурна среда.

Осигуряване на информираност и публичност по проекта.

Екип на проекта:

 • Яна Петрова – ръководител на проекта
 • Жени Дечева Йорданова – координатор за партньорската организация
 • Стефанка Златева – координатор за начална степен
 • Галина Николова Христова – координатор за прогимназиална степен
 • Стоянка Захариева – технически секретар
 • Йорданка Славова – счетоводител